Excel Areas 函数的使用方法

本文将会通过语法介绍以及一些实例来讲述如何来使用MS 中的 excel Areas函数。

Excel Areas 函数说明

Excel Areas函数将会返回引用中区域(range)的个数。该函数也可以在下面的Excel版本里使用:Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000, Excel 2011  Mac.

Excel Areas 语法

= AREAS(reference )

Reference – 必需。Excel单元格或单元格区域的引用,如果要包含多个区域的话,需要使用括号括起来。

Excel Areas 函数 实例

=AREAS(B1)

返回值:“1”

=AREAS(B1:B3)

返回值:“1”

=AREAS((B1:B3,C4:C5))

返回值:“2”

=AREAS((B1:B3,C4:C5,D5))

返回值:“3”

 

Sidebar